• MVO

Srodowisko

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA STORTEBOOM HAMROL

 

Storteboom Hamrol jest polskim oddziałem holenderskiej grupy 2 Sisters Storteboom, zajmującym się ubojem kurcząt brojlerów oraz rozbiorem i pakowaniem mięsa drobiowego.
Kluczowe słowa charakteryzujące kulturę firmy to: bezpośredniość, otwartość elastyczność, nowoczesność, innowacyjność i zaawansowanie.
2 Sisters Storteboom jest przekonany, że każdy oddział firmy powinien wziąć odpowiedzialność za produkowane wyroby. Obejmuje to szereg ważnych aspektów, takich jak:

- gwarancja jakości, maksymalne bezpieczeństwo i legalność produktów,
- surowce stosowane do produkcji,
- dobrostan zwierząt,
- polityka socjalna w zakresie pracowników firmy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- ochrona środowiska, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom.

Założenia te obejmują m.in. utrzymanie wysokiej jakości i wymogów higieny
w odniesieniu do produktu, procesu oraz lokalizacji zakładu. Ponadto Storteboom Hamrol zobowiązuję się do spełnienia wymogów prawnych i  zobowiązań dotyczących zgodności. Równie ważne jest zachowanie finansowej i ekonomicznej pozycji firmy oraz podążanie za najnowszymi technologiami. Jakość i maksymalne bezpieczeństwo produktu osiągane są także poprzez politykę zakupów, skoncentrowaną na zarządzaniu łańcuchem, która zawiera szczegółowe specyfikacje produktów
i dopasowane techniki produkcji, uzupełnione przez skuteczny system zapewnienia jakości.

Grupa 2 Sisters Storteboom prowadzi rygorystyczną politykę w zakresie Salmonelii oraz antybiotyków. W opinii 2 Sisters Storteboom ważne jest odpowiedzialne stosowanie środków medycznych , w tym antybiotyków, w celu ochrony zdrowia zwierząt i ludzi. W przypadku antybiotyków  celem jest stosowanie ich w możliwie jak najmniejszej ilości. Większość stosowanych do produkcji brojlerów jest hodowana bez antybiotyków. Wewnętrzy program zawiera zestaw kroków określających użycie antybiotyków tylko w wyjątkowych okolicznościach. Dodatkowo, 2 Sisters Storteboom Group posiada wdrożony system monitorowania poziomu Campylobacter. Ponadto istnieje procedura kontroli skuteczności czyszczenia i dezynfekcji.

Ponadto 2 Sisters Storteboom uważa, że każda firma jest odpowiedzialna za wpływ jej działalności na środowisko naturalne. Mając to na uwadze Storteboom Hamrol jako cel wyznaczyło wprowadzenie normy ISO 14001 w 2018 roku, jako potwierdzenie swego zaangażowania w ochronę środowiska. Poprzez wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego Storteboom Hamrol chce dążyć do ciągłego doskonalenia i osiągnięcia długofalowego sukcesu, znajdującego odzwierciedlenie w zrównoważonym rozwoju. W związku z powyższym w odniesieniu do zużycia wody określono cel, jakim jest osiągnięcie zmniejszenia średniego zużycia wody wyrażonego w  m3/1000 tuszek. Ponadto Storteboom Hamrol zobowiązuję się do podjęcia kroków, których realizacja pozwoli na efektywniejsze zarządzanie wodą
i zmniejszenie jej poboru z ujęć własnych Zakładu.

Również w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego  Storteboom Hamrol prowadzi szczegółowy monitoring i racjonalizuje ich zużycie min. poprzez proces odzysku ciepła i kształtowanie świadomości i postaw pracowników przez przeprowadzanie systematycznych szkoleń dotyczących zasad oszczędzania mediów oraz energii. Ponadto mając na  względzie zużycie paliwa oraz emisję  zanieczyszczeń do powietrza od kilku lat prowadzona jest wymiana najstarszych samochodów do transportu żywca. Jako cel wyznaczono wymianę wszystkich samochodów o klasie emisji spalin EURO 4 na  EURO 6 do końca 2018 roku. Storteboom Hamrol dokłada wszelkich starań by zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia środowiska poprzez identyfikację zagrożeń i zapobieganie ewentualnym awariom. Mając to na względzie Zakład dąży do optymalizacji procesu oczyszczania ścieków i modernizacji instalacji, w celu lepszego nadzoru nad parametrami odprowadzanych do odbiornika ścieków.

Dobrostan zwierząt jest równie istotnym elementem dbania o środowisko. Oprócz dodatkowych kursów i szkoleń prowadzonych dla pracowników, którzy zajmują się żywymi ptakami oraz dla kierowców , którzy je transportują, firma pozostaje w stałym kontakcie z ekipami łapiącymi i hodowcami kurczaków. Pozwala to na optymalizację dobrostanu zwierząt w kontekście całego łańcucha. Ponadto Storteboom Hamrol ma na uwadze specjalne wymagania klientów oraz wymagania wynikające ze standardów posiadanych certyfikatów.

W odniesieniu do polityki socjalnej w najbliższych latach prowadzone będą dalsze prace w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy 2 Sisters Storteboom cieszą się optymalnymi warunkami do wykonywania swoich zadań, upewniające się, że odnosi się to w równym stopniu do zakładów we wszystkich lokalizacjach. U podstaw tej polityki leży Regulamin Pracy oraz Regulamin Higieny i Bezpieczeństwa Storteboom Hamrol. Ponadto w stosunku do wszystkich pracowników zastosowanie mają przepisy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

We wszystkich naszych lokalizacjach, pracownicy są informowani na bieżąco o prawie, uzgodnieniach w kwestii bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Jest to zarówno odpowiedzialność indywidualna jak i zbiorcza naszych pracowników. Storteboom Hamrol zapewnia wszelkie z wymaganych środków, takich jak środki ochrony osobistej, instrukcje bezpieczeństwa pracy informacje o potencjalnych zagrożeniach.